Privacybeleid

nl-contact@euroelectronics.eu

1. Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k. met zetel in Polen, ID: 369459764, met zetel te Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, Polen (hierna "wij" genoemd), die tevens de beheerder van uw persoonsgegevens is.

Omdat wij de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk vinden, hebben wij voor u deze informatie over de verwerking ervan opgesteld, die in overeenstemming is met Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) (hierna "verordening" genoemd). U vindt er vooral in welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, hoe wij ermee werken en hoe lang wij ze bewaren.

Deze informatie over de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens als u een gebruiker bent van de website nl.euroelectronics.eu (hierna te noemen de "Website") of als u een contract met ons aangaat.

U kunt contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k.
Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Góry
Polen
nl@euroelectronics.eu
+31 475796550

2. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt via de Website of per e-mail of andere communicatie. Wij verkrijgen ook persoonsgegevens uit openbaar toegankelijke registers, lijsten en bestanden (bijv. handelsregister, handelsregister, enz.) om boekhoudkundige documenten op te stellen en de juistheid van informatie te controleren.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Sommige van uw persoonsgegevens die wij verwerken zijn noodzakelijk voor de goede uitvoering van het contract en het bestellen van goederen via de Website.
Wij verwerken de volgende categorieën van uw persoonsgegevens:

- basisidentificatiegegevens - gebruikt om u als betrokkene uniek en onmiskenbaar te identificeren (naam en/of bedrijfsnaam, geboortedatum, vestigings- of woonadres en identificatienummer);

- contactgegevens - telefoonnummer en e-mailadres

- informatie uit onderlinge communicatie - informatie uit e-mails, uit telefoongespreksverslagen of andere contactformulieren, inhoud van communicatie via internet of mobiele applicaties

- facturatie- en bankgegevens - dit is voornamelijk informatie die voorkomt op facturen, overeengekomen facturatievoorwaarden, bankverbindingen en ontvangen betalingen

- cookies - dit betreft het meten van websiteverkeer en het maken van statistieken over verkeer en gedrag van bezoekers van de website

- betaalkaartinformatie - zoals het nummer en de vervaldatum (maar wij slaan deze informatie niet op);

- andere informatie die u aan ons verstrekt.

Wij gebruiken cookies en versturen nieuwsbrieven

Zoals hierboven vermeld, gebruiken wij cookies voor de werking van de Website. U vindt alle informatie over cookies hieronder in het gedeelte van deze informatie dat over cookies gaat.

Indien u een contract met ons heeft, zijn wij gerechtigd u gedurende een periode van 3 jaar onze nieuwsbrieven te sturen, tenzij u dit weigert door direct in de nieuwsbrief te klikken of door een e-mail te sturen. Zo kunnen wij ons rechtmatig belang behartigen.

Indien u onze nieuwsbrieven niet wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door op de e-mail te klikken.

4. Wat geeft ons het recht om uw persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om verschillende redenen. Elk van deze redenen moet worden onderbouwd door de rechtsgrondslag van de verwerking, wil de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig zijn.

De redenen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:

Uitvoering van het contract of vaststelling van maatregelen voor het sluiten van het contract

Om deze reden verwerken wij persoonsgegevens zodat wij de door u bestelde goederen kunnen leveren en zodat wij contact met u kunnen opnemen en met u kunnen communiceren over zaken van de bestelling en het contract.

Ons gerechtvaardigd belang

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook omdat ons gerechtvaardigd belang ons dit toestaat. Dit stelt ons in staat om het aanbod af te stemmen op uw behoeften of om passende maatregelen te nemen om onze wettelijke aanspraken af te dwingen of te verdedigen.

Het is onze plicht

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook omdat de wet ons dat voorschrijft. Op grond van de Comptabiliteitswet zijn wij bijvoorbeeld verplicht om fiscale bescheiden - facturen die uw persoonsgegevens kunnen bevatten - te bewaren.

Uw toestemming

In sommige gevallen kunt u ons toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment per e-mail in te trekken. Ook na afloop van de periode waarvoor u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, of in geval van intrekking van uw toestemming, zijn wij niet verplicht al uw persoonsgegevens te wissen; wij kunnen die gegevens bewaren waarvoor ons rechtmatig belang of de wet dat toestaat. Als u de toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóór de intrekking ervan.

5. Moet u ons uw persoonsgegevens verstrekken?

In sommige gevallen verwerken wij persoonsgegevens voor doeleinden waarvoor het noodzakelijk is dat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Als u bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in het bestellen van goederen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om een contract te kunnen sluiten of om contact met u op te kunnen nemen tijdens onze samenwerking. Zonder deze gegevens lukt het helaas niet.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Als wij een contract sluiten, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een langere periode dan alleen de duur van onze samenwerking, bijvoorbeeld wegens terugtrekking uit het contract, schadeclaims en meer. Volgens de wettelijke voorschriften inzake boekhouding zijn wij verplicht fiscale documenten te bewaren gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van het belastingtijdvak waarin de transactie plaatsvond. Daarom kunnen wij uw persoonsgegevens niet onmiddellijk na het einde van onze samenwerking wissen.

U kunt er echter zeker van zijn dat wij uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de noodzakelijke tijd en in een redelijke mate. De bewaartermijn van uw specifieke persoonsgegevens wordt dan bepaald volgens de volgende logica

- voor de duur van het contract tussen ons;

- gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (tot 4 jaar);

- voor de duur van onze eventuele andere legitieme belangen (tot 4 jaar)

- voor een bij wet bepaalde periode (tot 10 jaar).

7. Hoe zit het met cookies?

Wij gebruiken cookies voor de werking van de Website, dit zijn kleine bestanden die onze website met behulp van een browser op uw apparaat opslaat. Cookies kunnen bepaalde specifieke informatie van uw bezoeken aan de Website vastleggen. Cookies kunnen worden onderverdeeld in noodzakelijke cookies en analytische cookies.
De zogenaamde noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om de werking van de Website te garanderen. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist, het is ons gerechtvaardigd belang dat de Website naar behoren functioneert.

Het gebruik van zogenaamde analytische cookies is ook in ons gerechtvaardigd belang. Cookies die in deze categorie vallen worden voornamelijk gebruikt voor het anoniem monitoren van het verkeer en de gebruikersactiviteiten op de Website. Dit stelt ons in staat om na te gaan wat onze klanten bevalt en onze diensten te verbeteren.

Wij gebruiken cookies om de volgende persoonsgegevens te verwerken:

- cookies;

- IP-adres van uw apparaat.

U kunt de specifieke cookies die wij verwerken hier vinden.

Wat geeft ons het recht om cookies te gebruiken?

Hoewel wij uw persoon niet direct kunnen identificeren met behulp van cookies, kan het verzamelen van cookies worden beschouwd als het verwerken van persoonsgegevens van bezoekers. Wij gebruiken de genoemde cookies op grond van ons gerechtvaardigd belang, dat ons in staat stelt
Artikel 6 lid 1 (a) f) Verordening.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot cookies?

U kunt de Website ook gebruiken in een modus die het gebruik van cookies niet toestaat, zodat wij geen informatie kunnen verzamelen over uw gedrag op de Website. U kunt deze modus instellen in uw internetbrowser, of u kunt bezwaar maken tegen een dergelijke verzameling op basis van ons rechtmatig belang in overeenstemming met artikel 21 van de verordening. Dit bezwaar kan worden gemaakt door het te sturen naar ons contactadres of per e-mail. Wij zullen het bezwaar dan onverwijld, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst, beoordelen.

Wij wijzen u er echter op dat indien u cookies weigert of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, de Website mogelijk niet 100% correct wordt weergegeven.

8. Wie heeft naast ons nog meer toegang tot uw persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten maken wij gebruik van een aantal externe entiteiten, die wij belasten met de uitvoering van bepaalde activiteiten die deel uitmaken van onze dienstverlening, om onze meest efficiënte werking te waarborgen. In het kader van deze uitbesteding kunnen uw persoonsgegevens ook worden verwerkt op basis van wettelijke voorschriften (voor deze verwerking hebben wij geen toestemming nodig).

Onze leveranciers worden dus verwerkers, maar zij mogen alleen persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de activiteiten die zij voor ons uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld IT-dienstverleners, accountants, enz:

- Facebook Ireland Ltd. Ierland
- Shopify International Ltd. Ierland
- Bitrix24 Limited Cyprus
- Hermes Parcelnet Ltd. UK
- DHL International GmbH. Duitsland
- Spring Post Nederland

Wij, als beheerder, zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan internationale organisaties. Wij kunnen echter sommige persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Unie via de entiteiten waarmee wij samenwerken.
Een dergelijke doorgifte vindt alleen plaats in gevallen waarin de doorgifte voldoet aan de voorwaarden voor doorgifte die zijn vastgelegd in de toepasselijke en effectieve wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, dat wil zeggen dat het door die wetgeving vereiste beschermingsniveau is gewaarborgd. Tegelijkertijd zullen wij u ofwel individueel via e-mail op de hoogte brengen, ofwel een update van dit Privacybeleid plaatsen.

9. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens?

U hebt alle rechten die de wet u toekent. U kunt ons vragen u te vertellen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, en als u ons daarom vraagt, moeten wij u toegang geven tot die gegevens. U kunt ons vragen onjuiste gegevens te corrigeren of onvolledige gegevens toe te voegen. Onder bepaalde voorwaarden zijn wij ook verplicht uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken als u ons daarom vraagt. Indien u vermoedt dat uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

Naast de bovengenoemde rechten heeft u ook het recht om bezwaar te maken indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang. Dit bezwaar kan worden aangetekend door het te sturen naar ons contactadres of per e-mail. Wij zullen het bezwaar dan onverwijld, doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst, beoordelen.

10. Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur ons dan zeker een e-mail en wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Tarnowskie Góry op 16.06.2021