Voorwaarden & Condities

nl-contact@euroelectronics.eu

1. Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn een online winkel die elektronica, huishoudelijke artikelen, cosmetica en vele andere goederen verkoopt. In deze voorwaarden informeren wij u over hoe onze winkel werkt www.nl.euroelectronics.eu, hoe de goederen worden besteld en betaald, of waar u terecht kunt in geval van een klacht of onduidelijkheden.

1.1. De verkoper is de firma Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k. met statutaire zetel in Polen, ID-nummer: 369459764, met zetel te Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, Polen (hierna "wij" genoemd), die via haar e-shop op het adres www.nl.euroelectronics.eu "website") haar goederen verkoopt en aanprijst, die haar klanten, die ondernemers en consumenten zijn (hierna "u" genoemd), via de website kunnen bestellen en een koopovereenkomst kunnen sluiten.

1.2. Indien u niet bij het bedrijf koopt (u vermeldt het ID-nummer niet bij de bestelling), bevindt u zich in de rol van consument. De wet geeft u dus enkele bijzondere rechten, waarover u verder in deze voorwaarden zult lezen.

1.3. Het doel van dit document, de algemene voorwaarden, is om u uit te leggen wat onze wederzijdse rechten en plichten zijn in verband met of op grond van de koopovereenkomst die tussen ons via de website is gesloten, en om u daarover te informeren. De bepalingen van de algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen in de koopovereenkomst hebben voorrang boven de bepalingen van deze voorwaarden.

1.4. Alle informatie die u ons verstrekt is vertrouwelijk en zal als zodanig worden behandeld. Wij verwerken ook een aantal van uw persoonlijke gegevens. Waarom wij dit doen en hoe wij deze beschermen, kunt u hier lezen.

1.5. U kunt contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k.
Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Góry
Polen
nl@euroelectronics.eu
+31 475796550

2. Gebruikersaccount

Op onze website kunt u een gebruikersaccount aanmaken. Door te registreren krijgt u verschillende voordelen of kunt u uw bestellingen beheren, eerdere bestellingen bekijken en alles op één plaats beschikbaar hebben.

2.1. U kunt een bestelling plaatsen vanuit uw gebruikersaccount, maar het gebruikersaccount is niet vereist om de bestelling aan te maken. U kunt ook een bestelling plaatsen zonder registratie.

2.2. Wanneer u zich registreert en een gebruikersaccount aanmaakt, bent u verplicht alle informatie correct en waarheidsgetrouw te verstrekken, en moet u deze bij elke wijziging bijwerken. Wij gaan ervan uit dat de informatie die u verstrekt bij uw bestelling of in uw gebruikersaccount juist is.

2.3. De gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord, zodat niemand toegang kan krijgen tot uw gebruikersaccount. Gelieve deze informatie en de volledige gebruikersaccount voor uzelf te houden.

2.4. Onze website samen met de gebruikersaccounts zijn mogelijk niet 24 uur per dag beschikbaar, met name met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud ervan (hardware, software).

3. Bestellen van goederen

Hier vindt u informatie betreffende uw aankoop en bestelling van goederen.

3.1. Hoewel de website alle informatie bevat over de goederen die u moet kopen, kunnen we samen een koopovereenkomst sluiten tegen voorwaarden die we individueel overeenkomen.

3.2. Alles wat op de website wordt getoond is primair van informatieve aard en wij zijn niet verplicht om voor deze goederen een overeenkomst aan te gaan.

3.3. U kunt onze goederen op de website kopen via een formulier dat hoofdzakelijk gedetailleerde informatie bevat over de goederen, de aankoopprijs, hoe u de aankoopprijs moet betalen of hoe wij de goederen aan u zullen leveren. Op basis van deze informatie maakt u een bestelling ("Bestelling") aan.

3.4. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, bevestigen wij de ontvangst ervan via e-mail. Het koopcontract komt tot stand op het moment van levering van de ontvangstbevestiging van de Bestelling. Indien uw Bestelling ongebruikelijk is, kunnen wij contact met u opnemen om een aanvullende bevestiging te vragen. In dat geval komt de koopovereenkomst tot stand zodra wij deze bevestiging hebben ontvangen.

3.5. U dient waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken in uw Bestelling. In het geval dat u onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

3.6. De kosten die u maakt om op afstand met ons te communiceren, zoals telefoonkosten, betaalt u zelf en wijken op geen enkele wijze af van het basistarief van uw operator of internetprovider.

4. Betalingsvoorwaarden

In dit gedeelte kunt u lezen hoe u ons kunt betalen voor de goederen.

4.1. Bij de goederen wordt steeds de exacte aankoopprijs vermeld. Wij zijn BTW-plichtig, en de koopprijs wordt vermeld inclusief BTW en alle andere belastingen en heffingen. Indien de opgegeven koopprijs een kennelijke vergissing bevat (bijv. goederen die wij voor minder dan 10% van de gebruikelijke prijs verkopen), zijn wij niet verplicht de goederen voor een dergelijke kennelijk onjuiste koopprijs te leveren, en indien tussen ons reeds een koopovereenkomst met een dergelijke onjuiste koopprijs tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd ons daaruit terug te trekken.

4.2. Op onze Website mag niet meer dan één kortingscoupon per Bestelling worden toegepast.

4.3. Het kan mogelijk zijn om eventuele kortingen te combineren, maar dit is altijd afhankelijk van de specifieke kortingsaanbieding. Informatie over de mogelijkheid of onmogelijkheid om meerdere kortingen tegelijk toe te passen, zal worden verstrekt op de Website voor individuele kortingsacties.

4.4. De prijs en eventuele kosten in verband met de levering van goederen kunt u hier vinden.

4.5. Als u per bankoverschrijving betaalt, dient u de aankoopprijs te betalen samen met het juiste variabele betalingssymbool, dat het Bestelnummer is. Als u het variabele symbool niet invoert, wordt de betaling mogelijk niet gekoppeld aan de bestelling, waardoor er vertraging kan optreden bij het verzenden van de goederen.

4.6. Als u niet-contant betaalt, wordt de koopprijs als betaald beschouwd wanneer het betreffende bedrag op onze rekening is bijgeschreven. Wij zullen de goederen onmiddellijk daarna naar u verzenden, tenzij wij natuurlijk anders overeenkomen.

4.7. Wij zullen u voor elke betaling een factuur (fiscaal document) uitreiken, die altijd zal voldoen aan de eisen van de wettelijke voorschriften en zal worden verzonden naar de e-mail die in de bestelling is vermeld.

4.8. Volgens de wet op de verkoopregistratie is de verkoper verplicht een ontvangstbewijs aan de koper af te geven. Tegelijkertijd is hij verplicht om de ontvangen opbrengst online te registreren bij de belastingadministrateur; in geval van een technische storing uiterlijk binnen 48 uur.

5. Levering van goederen

In dit artikel van de algemene voorwaarden vindt u wanneer en hoe de goederen bij u worden afgeleverd.

5.1. U kunt de wijze van levering hier op onze website vinden.

5.2. Het kan zijn dat wij de goederen niet op voorraad hebben en dat het niet mogelijk is om binnen 30 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst te leveren. Wij behouden ons dan ook het recht voor om in een dergelijk geval van de koopovereenkomst af te zien.

5.3. U bent verplicht de goederen over te nemen. Neemt u het niet over, dan beschouwen wij dat als een herroeping van de koopovereenkomst. In dat geval hebben wij het recht om vergoeding te eisen van de kosten die wij hebben gemaakt in verband met de terugzending van de niet afgenomen goederen en zullen wij u informatie sturen over het exacte bedrag. Tevens hebben wij het recht u in geval van niet-aanvaarding van de goederen op de lijst van onbetrouwbare kopers te plaatsen en bent u in geval van verdere aankoop verplicht vooraf non-cash op onze rekening te betalen.

5.4. Bij ontvangst van de goederen van de vervoerder, gelieve de integriteit van de verpakking van de goederen te controleren. Idealiter behandelt u onmiddellijk elke duidelijke schade aan de goederen of hun verpakking tijdens de levering en noteert u eventuele gebreken ervan in het overhandigingsprotocol. Vergeet niet dat u dergelijke beschadigde goederen niet hoeft over te nemen van de vervoerder. Breng ons ook op de hoogte van de schade en documenteer deze tegelijkertijd.

6. Ontbinding van de koopovereenkomst

Als u als consument online een overeenkomst sluit, hebt u het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. In sommige gevallen kunnen de voorwaarden echter enigszins afwijken, lees daarom het volgende artikel aandachtig door.

6.1. Als consument, d.w.z. een persoon die een contract sluit buiten het kader van zijn bedrijfsactiviteit of een soortgelijke activiteit, hebt u het recht om een koopcontract dat is gesloten via internet, e-mail, telefoon of een ander middel voor communicatie op afstand (helaas telt het bellen van de ene bank naar de andere niet mee) te herroepen tot 14 dagen na ontvangst van de goederen. Dit artikel van de Algemene Voorwaarden is alleen van toepassing op consumenten.

6.2. Wij wijzen u er echter op dat u niet het recht heeft de koopovereenkomst te ontbinden indien:

a) wanneer de goederen naar uw wens of voor uw persoon zijn gewijzigd. Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer wij de goederen volgens uw wensen vervaardigen of anderszins naar uw wensen wijzigen;

(b) bij goederen die na levering onherroepelijk met andere goederen zijn vermengd;

(c) in het geval van verzegelde goederen die de consument uit de verpakking heeft gehaald en die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in het geval van cosmetica of medische hulpmiddelen;

(d) in voorkomend geval, wanneer de goederen bederfelijk zijn.

6.3. Indien u besluit de koopovereenkomst te herroepen en dit mogelijk zou zijn, gelieve dan gebruik te maken van het bij deze voorwaarden gevoegde formulier.

6.4. Binnen 14 dagen na ontbinding van de koopovereenkomst zullen wij de koopprijs voor de goederen en de kosten van levering van de goederen terugbetalen op dezelfde wijze als wij deze van u hebben ontvangen, dan wel op het door u aan ons opgegeven rekeningnummer. Tegelijkertijd dient u echter het gekochte binnen dezelfde termijn aan ons te zenden of te overhandigen. Het moet compleet worden geretourneerd, bij voorkeur in de originele verpakking (maar dit is niet verplicht), het mag niet meer dan normaal gedragen zijn of beschadigd zijn doordat u zich vertrouwd heeft moeten maken met de goederen. Wij zullen binnen de gestelde termijn beoordelen of de geretourneerde goederen onbeschadigd, intact en ongebruikt zijn en of u een waardevermindering van deze goederen heeft veroorzaakt anders dan noodzakelijk. Indien de goederen zich in een staat bevinden waarin het niet mogelijk is deze aan andere klanten te verkopen omdat ze beschadigd of onredelijk versleten zijn, heeft u niet het recht de koopovereenkomst te ontbinden. U draagt de kosten voor het terugsturen van de goederen naar ons.

6.5. Leveringskosten Wij retourneren alleen de laagste die wij aanbieden.

6.6. Wij zijn echter niet verplicht de koopprijs aan u terug te betalen totdat de goederen aan ons zijn terugbezorgd of totdat u bewijst dat de goederen aan ons adres zijn teruggezonden.

6.7. Indien wij u samen met de goederen een gratis prestatie - een geschenk - hebben toegestuurd, bent u verplicht dit geschenk terug te geven in geval van ontbinding van de koopovereenkomst.

7. Terugsturen van goederen binnen 30 dagen

Naast het recht van de consument om de koopovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te herroepen, bieden wij u ook de mogelijkheid om de goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen te retourneren, waarbij wij u een cadeaubon ter waarde van het aankoopbedrag zullen verstrekken. Hiervoor kunt u goederen ter waarde van de aankoopprijs op de website kopen. In dit deel van de voorwaarden vindt u waaraan u moet voldoen om van dit recht gebruik te maken.

7.1. Het volgende artikel is alleen van toepassing op klanten die consument zijn. U heeft het recht om de goederen binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren, wij zullen u dan een cadeaubon ter waarde van het aankoopbedrag verstrekken, die u kunt gebruiken voor verdere aankopen op onze website.

7.2. Als u de cadeaubon gebruikt om een aankoopprijs te betalen die lager is dan de waarde van de cadeaubon, heeft u geen recht op terugbetaling van het verschil in deze bedragen. Indien u de cadeaubon gebruikt om een aankoopbedrag te betalen dat hoger is dan de waarde van de cadeaubon, bent u verplicht om dit verschil te betalen.

7.3. U heeft niet het recht om de goederen binnen 30 dagen terug te sturen als:

a) de goederen aan uw wensen of voor uw persoon zijn aangepast. Dit is nodig wanneer wij de goederen volgens uw eisen produceren of volgens uw wensen wijzigen;

b) u de goederen heeft verwijderd uit de verpakking waarin ze aan u geleverd zijn of de verpakking beschadigd is;

c) de goederen beschadigd zijn;

d) de goederen niet aan een andere klant kunnen worden verkocht.

7.4. Wij beoordelen of aan de voorwaarden voor terugzending binnen 30 dagen volgens dit artikel is voldaan, binnen 14 dagen vanaf het moment dat de goederen bij ons zijn terugbezorgd. Wij hoeven de redenen voor het weigeren van de retourzending niet te motiveren en te onderbouwen.

7.5. De goederen moeten compleet worden teruggestuurd, in de originele verpakking, mogen geen sporen van gebruik vertonen. U draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen.

7.6. Binnen 14 dagen nadat de goederen bij ons zijn terugbezorgd, zullen wij u een cadeaubon ter waarde van de aankoopprijs van de goederen uitreiken, indien aan de voorwaarden voor retournering volgens dit artikel is voldaan. Wij vergoeden niet de kosten voor het terugsturen van de goederen naar ons.

7.7. Als wij u samen met de goederen een gratis prestatie - een geschenk - hebben gestuurd, bent u verplicht deze gratis prestatie terug te sturen als u gebruik maakt van het recht om de goederen volgens dit artikel terug te sturen.

8. Klachten en kwaliteitsgarantie

Wij proberen onze goederen in de best mogelijke staat te leveren. Toch kan het gebeuren dat, ondanks alle zorgvuldigheid, de goederen op een of andere manier gebreken vertonen. U vindt alle voorwaarden van de klacht in dit artikel.
Waar zijn wij verantwoordelijk voor?

8.1. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat de goederen bij ontvangst vrij zijn van gebreken. Dit betekent dat wij op het moment dat u de goederen in ontvangst neemt, er voornamelijk verantwoordelijk voor zijn dat:

a) de goederen de overeengekomen eigenschappen bezitten en, bij gebreke daarvan, de eigenschappen bezitten die wij of de fabrikant hebben omschreven of die u op grond van de aard van de goederen en onze reclame had mogen verwachten (de oplader zal daadwerkelijk in rekening worden gebracht);

b) de goederen geschikt zijn voor het doel dat wij voor het gebruik ervan aangeven (het is mogelijk en veilig om te grillen op de grill);

(c) de goederen, in voorkomend geval, overeenkomen met de kwaliteit van het overeengekomen monster of model;

(d) de goederen in de juiste hoeveelheid, maat of gewicht zijn; en

e) de goederen voldoen aan de eisen van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld in het geval van thermometers).

8.2. Als u een consument bent, zijn wij verantwoordelijk voor gebreken die ontstaan na ontvangst van de goederen in
garantieperiode van 24 maanden, tenzij anders vermeld. In het geval van gebruikte goederen, zijn wij verantwoordelijk voor gebreken in de garantieperiode van 12 maanden.

8.3. Als u goederen hebt gekocht die zijn afgeprijsd vanwege een defect, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor een dergelijk defect waarvoor het was afgeprijsd. Wij zijn echter wel verantwoordelijk voor andere gebreken aan dergelijke goederen.

Hoe oefent u de rechten uit die voortvloeien uit een gebrekkige prestatie?

8.4. Gelieve een klacht in te dienen bij onze contact e-mail of te sturen naar ons adres. De rechten uit de aansprakelijkheid voor gebreken van de goederen gelden voor ons als verkoper.

8.5. Het formulier of de begeleidende brief bij uw klacht moet het volgende bevatten:

a) uw contactgegevens, een omschrijving van het gebrek en een verzoek om de wijze van behandeling van de klacht;

b) een bewijs van aankoop van de Goederen (bij voorkeur door het bijvoegen van een aankoopbewijs).

8.6. Stuur de goederen waarvan u denkt dat ze een gebrek vertonen samen met het klachtenformulier naar ons adres. De goederen dienen tijdens het transport in een deugdelijke verpakking verpakt te worden zodat ze niet beschadigd worden, ze dienen schoon, droog en compleet te zijn. Zo niet, dan zijn wij niet verplicht de klacht in behandeling te nemen en sturen wij de goederen op uw kosten aan u terug.

8.7. Als u consument bent, ontvangt u bij het indienen van een klacht een schriftelijke bevestiging per e-mail - een klachtenprotocol, dat als document dient bij de afhandeling van de klacht. In het klachtenprotocol schrijven wij u informatie over wanneer de klacht is ingediend, wat de inhoud ervan is en welke wijze van afhandeling u wenst.

Gebreken Goederen

8.8. Indien u consument bent en het gebrek zich manifesteert binnen twaalf maanden na ontvangst, wordt ervan uitgegaan dat de goederen gebrekkig waren op het moment van ontvangst. Anders kunt u aanspraak maken op een gebrek dat zich binnen vierentwintig maanden na ontvangst voordoet aan de consumptiegoederen.

8.9. Wanneer de verkochte goederen, de verpakking ervan, de instructies die de goederen vergezellen of reclame in overeenstemming met andere wetgeving de periode aangeven gedurende dewelke de goederen mogen worden gebruikt, zijn de bepalingen van de kwaliteitsgarantie van toepassing indien u consument bent. Als kwaliteitsgarantie verbinden wij ons ertoe dat de goederen gedurende een bepaalde periode geschikt zullen zijn voor gebruik voor het gebruikelijke doel of dat zij hun gebruikelijke eigenschappen zullen behouden.

8.10. Indien u ons terecht een gebrek van de goederen heeft verweten, loopt de termijn voor de uitoefening van de rechten uit de gebrekkige prestatie of de garantietermijn niet voor de periode gedurende welke u de gebrekkige goederen niet kunt gebruiken.

8.11. De garantie en de aanspraak op aansprakelijkheid voor gebreken zijn niet van toepassing op:

(a) slijtage van de goederen bij normaal gebruik, zoals een gerafelde koptelefoon;

(b) tweedehandse goederen waarbij het gebrek overeenkomt met de graad van slijtage;

c) gebreken waarvan u wist of die u zelf hebt veroorzaakt, bijvoorbeeld als de gloeilamp op de grond is gevallen en kapot is gegaan.

Hoe kunt u aanspraak maken op de goederen?

8.12. Tijdens de garantieperiode kunt u een vordering indienen en, naar uw keuze, een gebrek dat een wezenlijke contractbreuk vormt (ongeacht of het gebrek herstelbaar of onherstelbaar is):

(a) herstel van het gebrek door levering van een nieuw artikel zonder gebrek of door levering van een ontbrekend artikel;

b) kosteloze opheffing van het gebrek door reparatie

(c) een redelijke korting op de koopprijs; of

d) terugbetaling van de koopprijs bij herroeping van de koopovereenkomst.

8.13. Een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van een koopovereenkomst is een tekortkoming waarvan een partij reeds bij het sluiten van de koopovereenkomst op de hoogte was, of moet hebben geweten dat de andere partij een dergelijke overeenkomst niet zou hebben gesloten indien zij de tekortkoming had voorzien.

8.14. In geval van een gebrek dat een geringe tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst oplevert (ongeacht of het gebrek herstelbaar of onherstelbaar is), heeft u recht op herstel van het gebrek of een redelijke korting op de koopprijs.

8.15. Indien het herstelbare gebrek zich na reparatie herhaaldelijk heeft voorgedaan (meestal de derde aanspraak voor hetzelfde gebrek, of de vierde voor verschillende gebreken), of de goederen een groot aantal gebreken vertonen (meestal ten minste drie gebreken tegelijk), heeft u het recht om een korting op de koopprijs te eisen, te ruilen of het contract te herroepen.

8.16. Bij het indienen van een klacht bent u verplicht ons te vertellen welk recht u hebt gekozen. Verandering van optie zonder onze toestemming is alleen mogelijk als u heeft verzocht om herstel van een gebrek dat onherstelbaar blijkt te zijn. Als u niet tijdig uw recht uit een wezenlijke contractbreuk kiest, heeft u dezelfde rechten als bij een lichte contractbreuk.

8.17. Indien herstel of omruiling van goederen niet mogelijk is, kunt u bij herroeping van de overeenkomst de volledige terugbetaling van de koopprijs verlangen.

8.18. Als wij bewijzen dat u het gebrek kende of veroorzaakte voordat u het overnam, zijn wij niet verplicht uw vordering in te willigen.

8.19. Belemmering door overmacht wordt niet beschouwd als een gebrek in de prestatie.

Hoe wordt de klacht behandeld?

8.20. Bent u consument, dan beslissen wij onmiddellijk, of uiterlijk binnen drie werkdagen in meer complexe gevallen, over uw klacht, of dat voor een beslissing een professionele beoordeling nodig is. Wij zullen u binnen deze termijn informatie verstrekken over de noodzaak van een deskundigenonderzoek.

8.21. Als u een consument bent, zullen wij de klacht zonder onnodige vertraging behandelen. Dit zal niet later zijn dan 30 dagen na het indienen van de klacht, als wij niet schriftelijk met u een langere termijn afspreken. Na deze termijn heeft u dezelfde rechten als wanneer er sprake zou zijn van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst.

8.22. Als u ondernemer bent, dan beslissen wij zo snel mogelijk over uw klacht, of dat een professionele beoordeling nodig is om een beslissing te nemen. Wij beoordelen uw klacht binnen een redelijke termijn en sturen u een schriftelijke bevestiging van de datum en wijze van behandeling van de klacht, een bevestiging van de reparatie en de duur van de klacht, dan wel een motivering van de afwijzing van de klacht.

8.23. Als u consument bent, dan heeft u recht op vergoeding van de kosten die u maakt als gevolg van de klacht, wij zullen u altijd de laagst mogelijke kosten vergoeden. U moet deze kosten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na afloop van de termijn voor uitoefening van de rechten die voortvloeien uit de gebrekkige prestatie, terugvragen, anders kunnen deze kosten niet aan u worden toegekend. Indien u ondernemer bent, heeft u dit recht niet.

9. Slotbepalingen

9.1. De voorwaarden zijn in de Engelse taal gesteld.

9.2. Wij zijn bevoegd zaken te doen op basis van een handelsvergunning; de controle op de handelsvergunning wordt uitgevoerd door het desbetreffende bureau voor handelsvergunningen binnen zijn bevoegdheid.

9.3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten veroorzaakt door ingrepen van derden op onze website of als u deze gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze gemaakt zijn.

9.4. Alle rechten op de website, in het bijzonder het auteursrecht op de inhoud, met inbegrip van paginaopmaak, foto's, films, grafieken, handelsmerken, logo's en andere inhoud en elementen, behoren toe aan ons als de verkoper. U mag de Website of een deel ervan niet kopiëren, wijzigen of anderszins gebruiken zonder onze toestemming. Maar wij denken dat u zoiets zelfs niet wilt doen.

9.5. Als verkopers zijn wij niet gebonden aan gedragscodes ten opzichte van u. Maar wij zijn altijd aardig, maakt u zich geen zorgen.

9.6. Indien overmacht optreedt, zijn wij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of in verband met gevallen van overmacht, en indien de overmacht langer dan 10 dagen duurt, zijn wij gerechtigd ons terug te trekken uit de overeenkomst.

9.7. Wij kunnen de bewoordingen van de voorwaarden wijzigen of aanvullen, u kunt de huidige bewoordingen altijd vinden op onze website. Deze bepaling heeft geen invloed op de rechten en plichten die zijn ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de vorige versie van de algemene voorwaarden.

9.8. Bij de voorwaarden is een voorbeeldformulier voor herroeping van de overeenkomst gevoegd.

9.9. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via onze contact e-mail indien u vragen heeft over deze voorwaarden.

Tarnowskie Góry op 16.06.2021